back

OVER ONS

Wij zijn het meest complete fan engagement platform ter wereld en wij vervaardigen en verkopen uitsluitend hoogwaardige en duurzame producten. De band met je favoriete artiest, online-held of merk was nog nooit zo close!

Wij zorgen voor coole deals, persoonlijk contact en exclusieve (on demand) producten. Alles is mogelijk! Shop in je eigen taal, betaal met je eigen lokale betalingsmethode in je eigen valuta.
Van oorsprong zijn wij een Nederlandse onderneming met veel nationale en internationale shops. We bedienen miljoenen fans en klanten, wereldwijd.

CONTACT

We zijn en blijven graag in goed contact met je. Ons support team spreekt ook Nederlands, en is voor al jouw vragen en opmerkingen beschikbaar.

De beste manier om contact met ons op te nemen is via email: support.nl@fanfiber.com

Algemene contactgegevens:

Fanfiber
Linnewever 26
2292JH Wateringen
The Netherlands

KvK-nummer: 59594926
Btw-identificatienummer: 8535.62.337.B01

Voor retourzendingen:

Fanfiber returns
Linnewever 26
2292JH Wateringen
The Netherlands

LET OP! Volg ALTIJD eerst onze instructies voor retourneren voordat je iets naar ons terugstuurt!

PRIVACYBEPALINGEN

Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Fanfiber respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Fanfiber gebruikt de volgende gegevens:

Contactgegevens:

Persoonlijke gegevens verstrekt de gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of van soortgelijke functies gebruik maakt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, naam van je bank c.q. creditkaart gegevens.

Internetgedrag:

Voor marketingdoeleinden verzamelen we openbare informatie die onze klanten plaatsen op openbare plaatsen zoals third-party websites of social media. Daarnaast verzamelen we gegevens over de links die je gevolgd hebt om onze site te bezoeken, welke evenementen je bezoekt of welke producten je koopt op het internet. Gedeeltes van deze informatie kunnen we bijvoorbeeld vergaren door middel van een survey.

We verzamelen informatie op verschillende manieren

We verzamelen informatie rechtstreeks, na aankoop van een product of nadat je een reactie op onze website achterlaat.

We verzamelen informatie op passieve wijze door inzet van browsers cookies en web beacons.

We verzamelen informatie via derden: wanneer je een geïntegreerde social media functie op onze website gebruikt, kunnen we bepaalde informatie opslaan voor marketingdoeleinden, zoals een naam, e-mailadres, interesses en herkomst. Ook kunnen je activiteiten via deze geïntegreerde social media functies gedeeld worden op de betreffende social media platforms.

We gebruiken deze gegevens om het gebruikersgemak te vergroten

Om het winkelen bij Fanfiber zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Na inschrijving op de nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mail adres om je te informeren over aanbiedingen en acties van Fanfiber. Als je dit niet langer op prijs stelt, kun je je uitschrijven op onze website of door af te melden via de hyperlink 'Afmelden' onder aan de e-mail. Wij zullen dan je emailadres uit ons mailingbestand verwijderen. Indien dit niet lukt of als je hier vragen over hebt kun je dit ook per e-mail aan ons doorgeven.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als je een recensie plaatst, kun je zelf kiezen of je je eigen naam naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze site-voorwaarden voldoen niet te publiceren.

Op elke pagina waar persoonlijke informatie kan worden ingevoerd, wordt gebruikt gemaakt van SSL-beveiligde pagina's.

Door het surf -en winkelgedrag te analyseren creëren we een gepersonaliseerde webshop-ervaring die het gebruikersgemak aanzienlijk vergroot. Dit kunnen persoonlijke aanbiedingen zijn via onze nieuwsbrief, of nieuws over nieuwe exclusieve producten en diensten. We gebruiken hiervoor informatie die onze klanten ons verstrekken gecombineerd met informatie die we via derden vergaren.

We gebruiken informatie voor veiligheidsredenen: we gebruiken informatie om ons bedrijf, onze klanten en onze website beschermen.

We gebruiken informatie voor cross-mediale communicatie. We sturen bijvoorbeeld emails over je account of over een aankoop. We kunnen ook contact opnemen over deze policy of onze website voorwaarden.

We gebruiken alleen informatie zoals deze toegestaan is in de wet.

In zover als wij in het kader van de bestelprocedure, die noodzakelijk is voor het kopen van producten of diensten, persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het kader van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

We kunnen informatie delen met derden

We delen informatie met derden die diensten uitvoeren namens ons.

We delen bijvoorbeeld gegevens met leveranciers die ons assisteren met het online registratieproces, het koopproces, etc. Deze leveranciers bevinden zich over de gehele wereld.

We kunnen informatie delen met onze zakenpartners

Dit betreft derden die deals opzetten en acties leveren. Onze partners gebruiken de informatie die wij ze geven zoals beschreven in hun privacy bepalingen. Om hier meer informatie over te krijgen verwijzen we u graag door naar de bepalingen van deze partijen.

Fanfiber zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Mogelijk delen we informatie om redenen die niet in deze policy staan beschreven

We brengen je hier van op de hoogte als dit het geval zou zijn.

Jij bepaalt wat je deelt!

Het aanpassen van informatie die je aan ons verstrekt

Het aanpassen van gegevens die je met ons deelt via je Fanfiber account kun je aanpassen door in te loggen en modificaties aan te brengen in je profiel. We voeren deze veranderingen zo snel mogelijk door. Neem contact met ons op als je aanvullende vragen heeft en we reageren zo snel mogelijk, altijd binnen 24 uur.

Advertenties

We gebruiken standaard beveiligingsmaatregelen

We hebben beveiligingsmaatregelen genomen om jouw informatie te beschermen. Het internet is echter nooit 100% betrouwbaar dus we willen je erop attenderen dat je altijd voorzichtig omgaat met het internet op (openbare) computers, met name met het gebruik van wachtwoorden en privé gegevens.

We linken door naar websites die niet onder deze voorwaarden vallen

Wanneer je op een banner danwel hyperlink klikt die doorlinkt naar een andere website, kan dit een website betreffen die wij niet beheren. Deze voorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op deze websites. We verwijzen je graag door naar de voorwaarden van de betreffende websites als u meer informatie wenst over dit onderwerp.

Vragen? Neem contact met ons op!

Als je vragen hebt over onze privacy voorwaarden of over andere zaken, kun je ons mailen op privacy@fanfiber.com . Vermeld nooit credit card gegevens of andere privé gegevens. Je kunt ons ook schrijven:

Fiber merchandise B.V. Linnewever 26
2292JH Wateringen
The Netherlands
Onderwerp: Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Fanfiber Merchandise B.V.
Linnewever 26
2292JH Wateringen
The Netherlands

E-mail support.nl@fanfiber.com
KvK-nummer: 59594926
Btw-identificatienummer: 8535.62.337.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ORDERS

We waarderen jouw bestelling bij Fanfiber! De meeste producten die we op voorraad hebben worden binnen één week verstuurd. Voor alle nieuwe orders doen we altijd eerst een adres- en betalingscheck. Dat kan soms even duren, maar is ook in jouw belang. In uitzonderlijke gevallen kan Fanfiber een order afwijzen: de bestelling wordt dan door ons geannuleerd, en –indien betaald – krijg je je geld terug. Wanneer een bestelling is geplaatst, is het niet meer mogelijk deze te wijzigen of te annuleren.

Voor informatie omtrent jouw orderstatus controleer je de bevestigingsmail die je hebt ontvangen, of log je in in je Fanfiber account. Het is altijd aan te raden een Fanfiber-account aan te maken: met dit account kun je sneller bestellen, kun je adressen aanpassen of toevoegen en je orderstatus bijhouden. De snelste en meest simpele manier om je Fanfiber-account te krijgen is om in te loggen met Facebook of een ander social media account. Hier kun je inloggen voor een account. Het is GRATIS!

LEVERING

Zodra je order wordt verzonden ontvang je van ons een e-mail. Omdat al onze orders handmatig, en met veel zorg geproduceerd en verwerkt worden, kan het 2 tot 3 werkdagen duren voordat je order klaar is. Voor Europa geldt dat je over het algemeen je bestelling binnen een aantal dagen al ontvangt!Soms is de vraag ineens heel erg groot, en kan het iets langer duren voordat je je bestelling ontvangt. Meestal is dit maximaal 2 weken. We verzoeken je dan ook even geduld te hebben: het pakket komt écht!

Fanfiber verzendt naar alle EU landen, Amerika, USA, Canada, Zuid Afrika, Brazilië, Australië, Nieuw Zeeland, Mexico, Japan, China, Rusland, en India. Buiten Europa kan de totale periode tussen bestelling en ontvangst van jouw pakket soms tot maximaal 3 weken oplopen. Dit heeft ook deels te maken met de douane, die sommige pakketjes even controleert. Helaas kunnen wij daar niets aan doen. Ook hier geldt weer: jouw wachten wordt beloond!

Fanfiber levert wereldwijd en verstuurt vanuit verschillende opslaglocaties. Om die reden kunnen we in veel gevallen geen tracking code meesturen.

RETOURNEREN

We hopen dat je blij bent met je aankoop. Mocht dit niet het geval zijn dan betreuren we dat en zullen we ons best doen om je zo goed mogelijk te helpen. Ons retourbeleid is simpel, en zonder al teveel gedoe. Je kunt een bij ons gekocht product binnen 100 dagen na verzenddatum door ons retourneren. Het product moet uiteraard wel in de originele staat en ongedragen zijn, en eventuele kaartjes of labels mogen niet zijn verwijderd.

Als jouw retourzending bij ons binnenkomt gaan wij het controleren, en als alles volgens de voorwaarde is teruggestuurd zullen we tot terugbetaling van jouw aankoopbedrag overgaan.

De exacte retourprocedure staat onderaan deze pagina weergegeven: lees dit altijd eerst goed door!

Beschadigde of verkeerde producten

Het kan gebeuren dat jouw bestelling beschadigd aankomt, of dat zelfs het verkeerde product door ons is verzonden. Heel vervelend, maar dat kan helaas een keer gebeuren. We gaan dat uiteraard zo snel en zo goed mogelijk voor je oplossen!

Let op: als je een beschadigd of verkeerd product hebt ontvangen moet je dat wel binnen 30 dagen nadat Fanfiber het naar jou had verzonden aan ons melden. Als je pas na die 30 dagen contact met ons opneemt kunnen we je helaas niet meer helpen.

De procedure t.a.v. beschadigde of verkeerde zendingen is als volgt:

Om te retourneren moet je alleen even het retourformulier invullen (zie hieronder bij ‘retourprocedure’).

Fanfiber kan helaas geen artikelen omruilen. Als je iets retour zendt zullen we altijd het aankoopbedrag vergoeden. Indien je een product in een andere kleur of maat wil hebben zal je dus even een nieuwe bestelling moeten plaatsen.

Retourprocedure

Volg de instructies hieronder voordat je iets naar ons terugstuurt. Op die manier kunnen we garanderen dat je snel en efficiënt wordt geholpen.

DOWNLOAD het retourformulier (hier heb je Acrobat Reader voor nodig. Deze kun je downloaden via http://www.adobe.com/nl en vul dit formulier volledig in. Voeg dit formulier bij je retourzending

Verzend dit naar:


Fanfiber Returns
Linnewever 26
2292 JH Wateringen
Nederland

Zorg dat je het pakket verzendt middels track & trace. Op die manier heb je altijd een bewijs van verzending.

Vanuit Nederland en Belgie zal het pakket snel bij Fanfiber terug zijn. Indien je vanuit een ander land naar ons verzendt kan het maximaal zo'n 21 werkdagen (weekends en feestdagen dus niet meegeteld) duren voordat het pakket bij ons arriveert. Binnen 10 dagen na ontvangst van de retourzending betalen we je het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten terug. Dit zullen we per mail aan je bevestigen. Afhankelijk van jouw bank of creditcardmaatschappij zal het geld binnen 2-10 werkdagen weer op je rekening staan. De verzendkosten van de retourzending kunnen we helaas niet vergoeden.

Je kunt ook door het invullen van het modelformulier aangeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Je bent echter niet verplicht het modelformulier te gebruiken, ook zonder het formulier geldt het herroepingsrecht. Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt niet je eventuele betaalverplichting. Je zult wel binnen de gestelde termijn moeten betalen.

KORTING

Kortings- en couponcodes

Als je een product in je winkelwagen hebt toegevoegd kun je een kortingscode invullen. Voor kortingscodes via campagnes, websites of nieuwsbrieven geldt het volgende:

  • Je mag maar 1 code per aankoop gebruiken. Wel mag je een kortingscode combineren met een cadeaubon.
  • Let op dat je een geldige code gebruikt, sommige codes hebben een einddatum!
  • Bepaalde codes mogen niet gebruikt worden om afgeprijsde producten te kopen.
  • Het kan zo zijn dat een code alleen geldig is voor bepaalde merken of categorieën.
  • Bepaalde codes gelden pas na een bepaald bestedingsbedrag.
  • Codes kunnen maar 1 maal gebruikt worden.
  • Codes kunnen niet achteraf (na een aankoop) toegepast worden.